Logga in

Stadgar

Stadgar för Samfällighetsföreningen Rydebäck III Djuprännan

Sammanträdelsedatum: 1976-07-01.

Stadgar för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Rydebäck III Djuprännan

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet för centralantenn för radio och TV, trafikytor, lekplatser, grönytor och dräneringsledningar (gemensamhetsanläggning 1) samt anläggningssamfällighet för biluppställningsplatser delvis med skärmtak, trafik- och grönytor (gemensamhetsanläggning 2).

Anläggningssamfälligheterna har tillkommit genom anläggningsbeslut 1976-07-01, dnr Mk2 166/75. Ang. sophus: se anl.beslut 1994-02-02, Dnr Mk2 93:044

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse; säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Helsingborgs kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6 Styrelse; val
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§ 7 Styrelse; kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträde men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse; beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse; förvaltning
Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheterna och förenings tillgångar
2 föra redovisning över förenings räkenskaper
3 föra förteckning över deltagande fastigheter, dessas andelstal och ägare
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1.1 -31.12.

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när de finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna möjlighet att från det kallelseåtgärd vidtagits tal del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftliga kallelser. Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 2 veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden.

§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion att väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 val av ordförande för stämman
2 val av justeringsmän
3 styrelsens och revisorernas berättelse
4 ansvarsfrihet för styrelsen
5 framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6 ersättning till styrelsen och revisorerna
7 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8 val av styrelse och styrelseordförande
9 val av revisor
10 övriga frågor
11 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

§ 16 Disposition av avkastning
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 17 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon så begär det.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar, gemensam tillämpning av huvudtalsmetoden äger varje medlem en röst även om han har del av flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt: Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhetsgrenen omröstningen avser. Därefter sammanläggs de reducerade röstetalen för varje medlem.

Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:

Gemensamhetsanläggning 1: 30 %
Gemensamhetsanläggning 2: 70 %

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


I de tryckta stadgehandlingar som skall finnas hos varje fastighetsägare finns även Kommentarer till Stadgarna, vilka förtydligar innbörden av de olika paragraferna. Skulle någon av fastighetsägarna inte ha tillgång till dessa handligar kan en koipa begäras hos styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.